dolany text

znak

Veřejná vyhláška o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích.

Označení (jednací číslo): 2022-30

Popis (anotace):
Pernštýnské nám. 1, Pardubice • bankovní spojení: KB, a. s., Pardubice, č. ú.: 008010-0000326561/0100, tel.: +420 466 859 366, fax:: 466 859 352, e-mail:
posta@mmp.cz , www.pardubice.eu • úřední hodiny: pondělí a středa: 8 - 17 hodin, úterý a čtvrtek 8 - 15,30 hodin, pátek 8 – 14,30 hodin
MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC
ODBOR DOPRAVY
Oddělení speciálního stavebního úřadu a dopravy
Sp. zn..: SZ_MMP 66120/2021/5
Č. j.: MmP 76274/2022
vyřizuje: Ing. Marcela Švadlenková
telefon: 466 859 195
e-mail: marcela.svadlenkova@mmp.cz
V Pardubicích dne 24. června 2022
k vyvěšení:
Magistrát města Pardubic, odbor dopravy
Obec Dolany, Dolany 78, 533 45 Opatovice nad Labem, IČO:00273490
V e ř e j n á v y h l á š k a
Opatření obecné povahy
Magistrát města Pardubic, odbor dopravy, správní orgán oprávněný ke stanovení místní úpravy provozu na
pozemních komunikacích podle ustanovení § 77 odst. 1 písmeno c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“,
podle § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „správní řád“
Vydává opatření obecné povahy
spočívající ve
stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
Magistrát města Pardubic, odbor dopravy, jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností po předchozím
písemném vyjádření Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, vydaném pod č.j.
KRPE-60547-1/ČJ-2021-170606 dne 10.8.2021
s t a n o v í
ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 písmene c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o
změnách některých zákonů, v platném znění a vyhlášky č. 294/2015 Sb., pro místní úpravu provozu spočívající v
označení změny v umístění dopravního značení ve volném úseku silnice č. III/3239 na účelových komunikacích p.
č. 1309 a 1373 u obce Dolany.
Žadatel: Obec Dolany, Dolany 78, 533 45 Opatovice nad Labem, IČO:00273490
K označení použijte značky:
− DZ č. B11 + E13 „Mimo zemědělské a lesní techniky a vozidel s povolením Lesů ČR, s.p. a obce Dolany“ na
p.p.č. 1309 v k.ú. Dolany u Pardubic
− DZ č. B11 + E13 „Mimo zemědělské a lesní techniky a vozidel s povolením Lesů ČR, s.p. a obce Dolany“ na
p.p.č. 1373 v k.ú. Dolany u Pardubic.
Dopravní značení a zařízení proveďte jako: stálé svislé dopravní značky
Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada
Platnost úpravy: trvale
Důvod: zvýšení bezpečnosti v obci
Strana 2 (celkem 3)
Další podmínky pro provedení místní úpravy provozu:
1. Dopravní značení, případně dopravní zařízení, proveďte dle přiloženého situačního plánku, pokud je tento
nedílnou součástí tohoto stanovení, nebo podle odkazu či slovního popisu uvedeného v tomto stanovení.
2. Dopravní značky musí být upevněny na kovových sloupcích nebo konstrukcích s metalizovaným povrchem,
případně na sloupech veřejného osvětlení. Nesmí zasahovat do průjezdního profilu komunikace.
3. Vnitřní okraj značky svislého dopravního značení bude 0,5 až 2 m od okraje vozovky nebo chodníku (u
vozovek se zpevněnou krajnicí od vnějšího okraje zpevněné krajnice).
4. Při instalaci svislého dopravního značení nesmějí být dotčeny inženýrské sítě.
5. Dopravní značení a dopravní zařízení musí být umístěno v souladu s TP 65 - Zásady pro dopravní značení na
pozemních komunikacích ze dne 31.7.2013 s účinností od 1.8.2013, v TP 133 – Zásady pro vodorovné
dopravní značení na pozemních komunikacích schválených MD ČR č.j. 538/2013-120-STSP/1 ze dne
31.7.2013 s účinností od 1.8.2013. Dopravní značení a zařízení musí odpovídat vyhlášce č. 294/2015 Sb., ČSN
EN 12899-1, VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3.
6. Instalované dopravní značení nesmí svým umístěním bránit ve výhledu a plynulém provozu dlouhých
odvozních souprav.
7. Dopravní značení bude zřízeno a upraveno na náklady žadatele, tj. Obec Dolany.
8. Žadatel je povinen udržovat a obnovovat dopravní značení nebo dopravní zařízení, pokud nedošlo k písemné
dohodě se správcem komunikace o převodu dopravního značení nebo dopravního zařízení.
Odůvodnění:
Magistrát města Pardubic, odbor dopravy (dále též „správní orgán“) obdržel žádost od žadatele Obec Dolany, se
sídlem Dolany 78, 533 45 Opatovice nad Labem, IČ: 00273490, který navrhl změnu místní úpravy provozu ve
volném úseku silnice č. III/3239 na účelových komunikacích p. č. 1309 a 1373 u obce Dolany II/322. Důvodem
návrhu je zajistit bezpečnost provozu a zdůraznění zákazu vjezdu na polní a lesní cestu.
K návrhu místní úpravy provozu obdržel správní orgán stanovisko dotčeného orgánu, Krajského ředitelství policie
Pardubického kraje pod č.j. KRPE-60547-1/ČJ-2021-170606. Správní orgán požadavek policie zohlednil a doplnil ho
k navrženému dopravnímu opatření. Správní orgán obdržel stanovisko Lesů ČR a jejich podmínku zapracoval do
podmínek pro provedení místní úpravy provozu (podm. č. 6).
Správní orgán na těchto podkladech vydává opatření obecné povahy.
Ing. Marcela Švadlenková „otisk úředního razítka“
referent odboru dopravy
Příloha: Situace
Obdrží:
Obec Dolany, Dolany 78, 533 45 Opatovice nad Labem, IČO:00273490 (DS)
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice, IČ: 00085031 (DS)
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Na Spravedlnosti 2516, Pardubice, IČ: 72050250 (DS)
Tato veřejná vyhláška musí být vyvěšena nejméně po dobu 15-ti dnů na úřední desce Magistrátu města Pardubic
a na úřední desce obce Dolany.
Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení, sejmutí vyhlášky je možné následující pracovní den po
posledním dni vývěsní lhůty. Poslední den této lhůty je dnem doručení.
Po uplynutí lhůty vraťte potvrzenou veřejnou vyhlášku Magistrátu města Pardubic odboru dopravy, oddělení
speciálního stavebního úřadu a dopravy, zpět.
Strana 3 (celkem 3)
vyvěšeno dne: 27.6.2022 sejmuto dne: .............................................
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje předepsané vyvěšení a sejmutí tohoto oznámení a jeho zveřejnění
způsobem umožňujícím dálkový přístup:
...................................................................................................................

Vyvěšeno: 27.06.2022

Sejmuto: 13.07.2022

Zveřejnil (zodpovídá): Kořínek Pavel