dolany text

znak

Záměr pronájmu obecní hospody

Označení (jednací číslo): 2022-24

Popis (anotace):
ZÁMĚR PRONÁJMU OBECNÍ HOSPODY

            Obec Dolany dle §39 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, nabízí k pronájmu budovu čp.27 na p.č 40/1 kú Dolany u Pardubic, pozemky p.č 40/1 a 726 vše kú. Dolany u Pardubic k provozování hostinské činnosti. Hospoda je po úplné rekonstrukci a vybavena. Koncem roku bude k pronájmu přilehlý byt.

Podmínky pronájmu:
1)     Pronajaté prostory budou využívány výhradně za účelem provozování pohostinství.
2)     Zákaz provozování herny, výherních hracích automatů a obdobných zařízení v pronajatých prostorech.
3)     Měsíční nájemné za prvních šest měsíců je 500 Kč. Potom se zvedá na min. 2.000Kč/měsíc nebo na částku uvedenou v podané nabídce, je-li vyšší.
4)     Nájemné je splatné měsíčně. Náklady na energie a vytápění se platí zálohově, vyúčtování min 1x ročně.
5)     Běžnou i preventivní údržbu a drobné opravy zajišťuje nájemce na své náklady.
6)     Otevřeno pro veřejnost min 6 dní v týdnu.
7)     Zajištění teplé kuchyně.
8)     Zajištění hostinské činnosti pro obecní akce v sále a ve sportovním areálu.
9)     Doba pronájmu 36 měsíců s automatickou roční opcí.

Uchazeč je povinen v nabídce předložit:
1)     Podnikatelský záměr.
2)     Historie předchozího zaměstnání či podnikatelské činnosti.
3)   Oprávnění k podnikání Hostinská činnost.
4)     Výpis z rejstříku trestů. ( nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání, dále trestní čin hospodářský nebo proti majetku)
Hlavním kritériem při posuzování nabídek bude Podnikatelský záměr.
Lhůta, místo a způsob doručení nabídek: do18,00 hod dne 15.06.2022 na Obecní úřad Dolany - Dolany 78, 53345 osobně nebo doporučeně poštou v zalepené obálce označené slovy „Výběrové řízení – pronájem obecní hospody – NEOTVÍRAT“.

Prohlídka prostorů je možná po předchozí telefonické domluvě – starosta Havránek Miroslav, tel.: 724770580.

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky, právo změnit nebo zrušit záměr a právo neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem kdykoliv i bez udání důvodu.         

V Dolanech    18.05.2022                           Havránek Miroslav - starosta

Vyvěšeno: 18.05.2022

Sejmuto: 16.06.2022

Zveřejnil (zodpovídá): Kořínek Pavel