dolany text

znak

Přijatá opatření ke kontrole MVCR ze dne 22.07.2021.

Označení (jednací číslo): 2021-32

Popis (anotace):
Projednání provedené kontroly o výkonu samostatné působnosti obce Dolany na základě § 129 a násl. zákona č. 128/2000 Sb. Ministerstvem vnitra České republiky ze dne 22.07.2021 a přijatá opatření k zamezení nezákonných postupů obce na zasedání Zastupitelstva obce Dolany dne 09. září 2021

Proběhla kontrola výkonu samostatné působnosti obce Dolany Odborem veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra České republiky. Níže jsou uvedena kontrolní zjištění a opatření, které zajistí zákonný postup obce. Výsledky kontroly a přijatá opatření byla schválena Zastupitelstvem obce č. 2021/32 dne 09.09.2021.

1)      Obec porušila § 87 zákona o obcích ( k platnému usnesení zastupitelstva obce, rozhodnutí nebo volbě je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva obce, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak), tím že jako „usnesení 2021/19 ze dne 11. března 2021 uvádí to, co usnesením ZO není, neboť se pro jeho přijetí nevyslovila nadpoloviční většina všech členů ZO.

Přijaté opatření: Vzhledem k tomu, že předmětné usnesení nebylo usnesením, protože se jednalo jen o informaci není potřeba přijímat nápravné opatření. Zapisovatelka a zastupitelé obce byli upozorněni, že usnesením ZO může být pouze to, o čem se hlasuje, a co schválila nadpoloviční většina všech zastupitelů.

Zodpovědný: Pavlíková Jana - zapisovatelka, Havránek Miroslav - starosta

2)      Obec porušila §39 odst. 1 zákona o obcích (Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce obec zveřejní po dobu nejméně 15 dnů před rozhodnutím v příslušném orgánu obce vyvěšením na úřední desce3b) obecního úřadu, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky. Záměr může obec též zveřejnit způsobem v místě obvyklým. Pokud obec záměr nezveřejní, je právní jednání neplatné. Nemovitá věc se v záměru označí údaji podle zvláštního zákona15a) platnými ke dni zveřejnění záměru.)

a)      V případě výpůjček částí pozemku p.č. 609/42 v k.ú Dolany u Pardubic a p.č. 609/4 v k.ú. Dolany u Pardubic nezveřejnila před uzavřením smluv o výpůjčkách relevantní záměr disponovat nemovitým majetkem, neboť předložené záměry nekorespondují s následně uzavřenými smlouvami o výpůjčkách

b)      Mezi zveřejněním záměru výpůjčky částí pozemku p.č. 609/35 v k.ú. Dolany u Pardubic a uzavřením smlouvy o výpůjčce vedené pod č.j. DOL-0126/21-967 uplynula nepřiměřeně dlouhá doba více než 2 let.

c)      V záměru výpůjčky zveřejněném dne 25. března 2019 nejsou v případě pozemků p.č. 43/18 a p.č. 43/1 v k.ú. Dolany u Pardubic nemovitosti označeny dle § 8 katastrálního zákona, neboť je uvedeno nesprávné (neúplné) označení katastrálního území.

3)      Obec porušila §41 odst. 1 větu první zákona o obcích (Podmiňuje-li tento zákon platnost právního jednání obce předchozím zveřejněním, schválením nebo souhlasem, opatří se listina o tomto právním jednání doložkou, jíž bude potvrzeno, že tyto podmínky jsou splněny. Je-li listina touto doložkou obcí opatřena, má se za to, že povinnost předchozího zveřejnění, schválení nebo souhlasu byla splněna) tím, že ve všech případech prověřovaných majetkových dispozic smlouvy o výpůjčkách nebyly opatřeny doložkami potvrzujícími splnění zákonných podmínek pro zveřejnění záměru.

Přijaté opatření: Přijaté opatření se vztahuje k bodu 2a), 2b), 2c) a bodu 3). Ve všech případech se jedná o záměry a smlouvy výpůjček pozemků určených k drobné zahrádkářské činnosti občanům obce. Protože kontrola byla prováděna namátkově, obec z vlastní iniciativy zkontrolovala i ostatní záměry a smlouvy týkající se výpůjček. Zpětnou vlastní kontrolou bylo zjištěno, že některou z výše uvedených vad jsou tyto záměry a smlouvy také zatíženy. Následek neplatnosti smluv, bude vyřešen následovně. Obec vyhlásí nový záměr výpůjček s mapovým vymezením vypůjčovaných ploch tak, aby nebyl zaměnitelný rozsah výpůjčky. Proběhne řádný schvalovací proces a do smluv budou dále uváděny doložky potvrzující splnění zákonných podmínek pro zveřejnění záměru.

Zodpovědný: Kořínek Pavel - místostarosta4)      Obec porušila § 12 odst. 4 věty první a druhou zákona o obcích (Obec vede evidenci právních předpisů, které vydala. Evidence právních předpisů obsahuje číslo a název právního předpisu, datum jeho schválení, datum nabytí jeho platnosti, datum nabytí jeho účinnosti, popřípadě i datum pozbytí jeho platnosti.) tím, že evidence právních předpisů obce neobsahuje veškeré obcí vydané právní předpisy a dále neobsahuje všechny zákonem stanovené náležitosti.

Přijaté opatření: Porušení byla již doplněním evidence.

Zodpovědný: Havránek Miroslav – starosta, Skalová Iva – účetní, administrativa

5)      Obec porušila § 12 odst. 5 větu první zákona o obcích (právní předpisy obce a jejich evidence musí být každému přístupny u obecního úřadu v obci, která je vydala.) tím, že na obecním úřadě nejsou dostupné všechny obcí vydané právní předpisy.

Přijaté opatření: Porušení byla již odstraněna. Na OU jsou již dostupné všechny právní předpisy obce.

Zodpovědný: Havránek Miroslav – starosta, Skalová Iva – účetní, administrativa

6)      Obec porušila § 84 odst. 2 písm. p) zákona o obcích ( zastupitelstvu obce je vyhrazeno vyslovovat souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu mezi obcí a členem zastupitelstva obce) tím, že se vznikem pracovněprávních vztahů mezi obcí a členy ZO nevyslovilo souhlas před jejich uzavřením.


Přijaté opatření. Se zastupitelkou paní MUDr. Švadlenkovou uzavře obec po předchozím schválení v zastupitelstvu dohodu o narovnání za období od ledna do ….. 2021, protože práce byla řádně provedena a je zde ochrana zaměstnance dle zákoníku práce. Uzavření dohody o narovnání je nutné i pro účetnictví obce. Následně bude zastupitelstvu předložen návrh na odsouhlasení nové dohody o provedení práce za období od … do …….. a následně bude s MUDr. Švadlenkovou bude uzavřena platná dohoda o provedení práce.

Zodpovědný: Kořínek Pavel - místostarosta
Soubory ke stažení:
priloha-zapisu-09092021.pdf

Vyvěšeno: 20.09.2021

Sejmuto: 06.10.2021

Zveřejnil (zodpovídá): Kořínek Pavel