dolany text

znak

Záměr pronájmu hospody

Označení (jednací číslo): 2020-34

Popis (anotace):

ZÁMĚR PRONÁJMU OBECNÍ HOSPODY

Obec Dolany dle §39 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, nabízí k pronájmu část budovy čp.27 – hospoda + sál.  na p.č 40/1 kú Dolany u Pardubic, pozemky p.č 40/1 a  726 vše kú. Dolany u Pardubic k provozování hostinské činnosti.
Podmínky pronájmu:

1)      Pronajaté prostory budou využívány výhradně za účelem provozování pohostinství.
2)      Zákaz provozování herny, výherních hracích automatů a obdobných zařízení v pronajatých prostorech.
3)      Nájemné 100 Kč/měsíc. Provádění provozní a preventivní údržby, drobných oprav apod. na své náklady.
4)      Nájemné je splatné jednou ročně. Náklady na energie a vytápění se platí zálohově, vyúčtování min 1x ročně.
5)      Otevřeno min 6 dní v týdnu, kuchyně, zajištění hostinské činnosti pro obecní akce v sále a ve sportovním areálu.
6)      Výhodou provoz malého obchodu.
7)      Možnost pronájmu bytu v budově hospody.
8)      Doba pronájmu 5 let s automatickou opcí.

Uchazeč je povinen v nabídce předložit:

1)      Podnikatelský záměr.
2)      Historie předchozího zaměstnání či podnikatelské činnosti.
3)    Oprávnění k podnikání Hostinská činnost.
4)    Výpis z rejstříku trestů. ( nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání, dále trestní čin hospodářský nebo proti majetku)

 

Hlavním kritériem při posuzování nabídek bude Podnikatelský záměr.

Lhůta, místo a způsob doručení nabídek: do 18,00 hod dne 15.10.2020 na Obecní úřad Dolany - Dolany 78, 53345 osobně nebo doporučeně poštou v zalepené obálce označené slovy „Výběrové řízení – pronájem obecní hospody – NEOTVÍRAT“.

Prohlídka prostorů je možná po předchozí telefonické domluvě – starosta Havránek Miroslav, tel.: 724770580.

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky, právo změnit nebo zrušit záměr a právo neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem kdykoliv i bez udání důvodu.    

V Dolanech    11.09.2020                                                                             
Soubory ke stažení:
zamer-o-pronajmu-hospody.pdf

Vyvěšeno: 11.09.2020

Sejmuto: 16.10.2020

Zveřejnil (zodpovídá): Kořínek Pavel